Allmänna köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna köpvillkor avser alla varor och tjänster som beställs och levereras av Brandposten i Norden AB som är ett svenskt registrerat aktiebolag. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Brandposten i Norden AB och Kunden såvida inte andra villkor är överenskomna i särskilt avtal mellan parterna.

Genom att göra en elektronisk beställning på någon av Brandpostens hemsidor via internet anses dessa villkor vara accepterade av Kunden. Dessa villkor gäller även i de fall att kunden beställer produkter eller tjänster på annat sätt, telefon, epost eller brev.

Kunden godkänner att elektronisk kommunikation används som medel för att ingå juridiskt bindande avtal. Kunden avsäger sig därmed rättigheter enligt de eventuella lagar som kräver icke-elektronisk originalnamnteckning.

Beställning

För att genomföra en beställning måste fysik person vara myndig 18 år, eller äldre. Juridisk person skall vara bemyndigad att göra beställningen för företagets räkning. Med Kund avses en Fysisk person eller Juridisk person.

Beställning görs via köp på någon av Brandpostens hemsidor, telefon, epost, brev, återförsäljare eller partners. Beställningar bekräftas via e-post och är bindande i och med att ordern bekräftas. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss snarast.

I de fall att en vara inte finns på lager kontaktar vi dig och restnoterar den. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den till dig. Om leveranstiden är överstiger 30 dagar äger Kunden rätt att häva köpet i samband med att vi kontaktar dig.

Priser

Priser anges i svenska kronor inklusive från tid till annan gällande svensk moms för privatpersoner och exklusive moms för juridiska personer. Om inget annat framgår anges priset inklusive moms. Priset för köpet som gällde vid beställningen kan inte ändras av Brandposten.

Frakt- och leveransvillkor

Evenyuell fraktkostnad framgår vid bekräftelse av beställningen. Varor skickas normalt inom tre arbetsdagar efter beställning till angiven leveransadress. Leveransbekräftelse skickas med SMS och/eller E-post.

Om varan ska hämtas ut på utlämningsställe eller tas emot som hemleverans ska detta ske inom den tid som anges i leveransaviseringen. Anges ingen särskild tidsgräns ansvarar Kunden för att hämta ut eller ta emot varan inom rimlig tid efter att har aviserats. När det gäller försändelser som skickas till utlämningsställe ligger dessa normalt kvar i 14 dagar.

I det fall att Kunden inte hämtar ut eller tar emot varan inom angiven tid returneras försändelsen till Brandposten och Kunden faktureras fraktkostnaden.

Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening. Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Brandposten förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.

Betalning

Fakturering sker i samband med varuleverans med efterskottsbetalning genom någon av de betalningsmetoder som finns tillgängliga. Faktura skall betalas enligt förfallodatum som framgår av fakturan. Vi tillämpar 14 dagar för privatperson och 30 dagar för juridisk person.

Ändring av de allmänna villkoren

Dessa Allmänna köpvillkor gäller tillsvidare. Gällande köpvillkor finns alltid tillgängliga på beställningssidan. Villkoren kan inte ändras för en bekräftad beställning.

Brandpostens avsvar

Brandposten ansvarar för leverans av den av Kunden beställda varan eller tjänsten. För att värna om Kundens integritet hanterar Brandposten all information om Kunden som anges vid beställning som konfidentiell. Dock kan Brandposten genom domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter om Kunden till berörda myndigheter.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lag, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden förbinder sig att inte använda Brandpostens system på ett sätt som negativt påverkar Brandpostens system eller övriga Internetanvändare.

Ansvarsbegränsning

Brandposten ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredjeman, eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses av Brandposten. Brandposten kan inte heller hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare, vare sig denne är behörig eller obehörig, gör intrång i kunds eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

Brandpostens skadeståndsansvar är under alla förhållanden, inkluderat direkt skada, begränsat till högst ett basbelopp.

Brandposten reserverar sig för eventuell slutförsäljning och prisändring.

Brandposten kan inte hållas ansvariga för förseningar eller andra problem med kundens internetförbindelse, uppkoppling eller vid användning av otidsenlig dator eller omoderna program. Vidare ansvarar Brandposten inte för förseningar som uppstått till följd av försenad eller utebliven leverans av e-postmeddelanden då detta är internetleverantörens ansvar och inte kan påverkas av Brandposten.

Force Majeure

Brandposten är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part ej rimligen kunnat råda över eller förhindra - som befriande omständighet skall bl.a. eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, transporter eller annan liknande omständighet gälla.

Personuppgifter och sekretess

Brandposten registrerar, lagrar och använder kundens persondata i syfte att fakturera samt för att kunna informera dig om nyheter, såvida Kund inte önskar annat. Vi följer gällande lagstiftning (PUL) på området för persondataskydd. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part med undantag av adressuppgifter till transportföretag och inkassobolag i det fall att Kund inte fullgjort betalningsansvaret. Har du frågor om användningen och skyddet av dina personliga uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Undantag för skyddandet av personliga uppgifter

Domstolsbeslut, anmodan från offentliga myndigheter, polis eller rättsliga instanser kan förplikta Brandposten att lämna ut dina personliga uppgifter.

Informationsutskick, nyhetsbrev eller annat

För att informera om nya varor och andra erbjudanden, kan Brandposten komma att skicka information med e-post, brev eller SMS till Kunden. Kund har alltid möjlighet att välja att avregistrera sig från att få dessa nyhetsbrev i framtiden.

Cookies

Brandposten använder inte, eller lagrar, så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i Kundens dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser informeras om cookies används och i förekommande fall ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på Kundens dator.

Brandposten lagar sessions information vilket innebär att redan inmatad information inte behöver anges igen när Kund besöker vår hemsida från samma IP adress. Information sparas dock endast under en kortare tid.

Ångerrätt och returer

Kund har i enlighet med distanshandelslagen 14 dagars ångerrätt att häva ett köp. Varan måste vara oanvänd och i oöppnad originalförpackning och skall alltid återsändas till Brandposten på kundens bekostnad.

Om en vara skulle vara defekt eller trasig när den levereras kan Kunden returnera den till Brandposten för att få varan kostnadsfritt ersatt.